Zaobchádzanie s odpadmi • okr. Zvolen a okolie

WC Expres s.r.o.

WC Expres s.r.o.

Ponúkame prenájom a servis mobilných WC pre spoločenské aj iné akcie . Prenájom mobilného oplotenia vrátane montáže aj demontáže. Zaisťujeme servis a vývoz septikov, žúmp a domových ČOV.

ZATVORENÉ (Otvára v St 07:00)

LUX-PTZ SK, s.r.o.

LUX-PTZ SK, s.r.o.

Naše firma poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství včetně poradenství. Naší činností je nákup, prodej a servis lisovací techniky na zpracování obalových a odpadových materiálů. Jsme výhradní prodejce strojů a zařízení vyráběných firmou …

LB plast

Pôsobíme ako špecialista v oblasti manažmentu a recyklácie plastového odpadu. Sústreďujeme sa primárne na recykláciu PVC, HD-PE, LD-PE, PP a ďalších plastových materiálov.

5698 kmNová Baňa

QTS Slovakia, spol. s r.o.

Likvidácia odpadu. Podnikanie v oblasti priemyselného odmasťovania. Výroba a predaj odmasťovacích prípravkov, zariadení.

Zvolen

www.zvolen.sk/oznamy/stavebne-povolenievybudovan …

STAVEBNÉ POVOLENIE. Mesto Zvolen, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...

Zvolen – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Zvolen

Zvolen (maďarsky Zólyom, německy Altsohl) je slovenské okresní město v Banskobystrickém kraji, 18 km jižně od Banské Bystrice na jihu Zvolenské kotliny u soutoku Hronu a Slatiny. V roce 2017 zde žilo přes 42 600 obyvatel a Zvolen tak byl 12. největším slovenským městem .

Odpady Zvolen

www.zvolen.sk/odpady-0.html

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 207 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi; Novelizácia č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 207 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi; Program odpadového hospodárstva Mesta Zvolen na roky 2016 – 2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 207 o nakladaní s ...

www.zvolen.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta …

VZN č.207 Mesta Zvolen o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf (252.7 kB) VZN č.207 Mesta Zvolen o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.rtf (291.3 kB) Zverejnené 1.12.2021 -mce-Dôležité odkazy. Primátor; Napíšte nám; Odkaz pre starostu; Mestská polícia;

Aktuality | ŠÚKL - sukl

www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/aktu …

Nakladanie s odpadmi; Linky; FAQ; Sartany; Kontakt; Bezpečnosť liekov. Aktuality; ... MP 133-2023 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti veľkodistribúcia humánnych liekov. ... Košice a Zvolen – zmena miesta výkonu činnosti. 18/12/2019.

Odpady | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/odpady/referat-3268

20 01 99 odpady inak nešpecifikované N. 20 02 Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O. 20 03 Iné komunálne odpady. 20 03 01 zmesový komunálny odpad O (zostatok po vytriedení ostatných zložiek) 20 03 02 odpad z trhovísk O. 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O.

Firmy a priemysel | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/firmy-a-priemysel

Skupina Marius Pedersen poskytuje služby pri nakladaní s odpadmi v nasledovných regiónoch Slovenska: Trenčín, Bratislava, Levice, Veľký Krtíš, Pezinok, Šamorín, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nováky, Zvolen, Krupina, Banská Bystrica, Vysoké Tatry, Kežmarok, Poprad, Vranov nad Topľou, Košice, Hlohovec ...

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/odpady-zaobchadzanie-s-odp …

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi. Ťaháky-referáty / Prírodné vedy / Biológia. ... Nakladanie s odpadmi „Podľa zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov sa za nakladanie s odpadmi považuje zber odpadov, ich preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. ...

Novelizácia č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 207 o ...

www.zvolen.sk/novelizacia-c-1-vseobecne-zavazneh …

Novelizácia č.1 VZN mesta Zvolen č. 207 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf (154.7 kB) Novelizácia č.1 VZN mesta Zvolen č. 207 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.doc (74.5 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a ...

www.lewik.org/term/2972/ziadost-o-vydanie-povole …

(1) Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len "povolenie") podáva žiadateľ ministerstvu. (2) Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať údaj o. a) mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle, štátnom občianstve a obchodnom mene, ak je žiadateľom fyzická osoba,

Ekologické zaobchádzanie s odpadom v priemysle

www.mevako.sk/blog/ekologicke-zaobchadzanie-s-od …

Ekologické zaobchádzanie s odpadom v priemysle. 24.08.2018. Odpad, ako vedľajší produkt ľudskej činnosti, bol prítomný v životoch ľudí od vzniku prvých ľudských spoločenstiev. V súčasnej dobe majú odpady však inú povahu a charakter ako tie v minulosti. ... Je nesmierne dôležité, aby každé jedno zaobchádzanie s odpadmi ...

Recyklácia a nakladanie s odpadmi - Your Europe

europa.eu/youreurope/business/product-requiremen …

Recyklácia a nakladanie s odpadmi. Vyrábate, distribuujete alebo predávate v EÚ elektrické a elektronické zariadenia (EEZ)? V takom prípade z toho vyplývajú pre vás určité povinnosti aj po tom, ako spotrebitelia dané zariadenie prestanú používať a stane sa odpadom (odpad z elektrických a elektronických zariadení – OEEZ).

Radiačná bezpečnosť, ochrana životného prostredia a zaobchádzanie s RAO ...

www-old.vuje.sk/sk/nase-sluzby/radiacna-bezpecno …

Radiačná bezpečnosť. VUJE vyvíja a aplikuje metódy osobnej dozimetrie pracovníkov JE a metódy hodnotenia radiačnej situácie v priestoroch JE. Vyvíja metódy a monitoruje úniky z primárneho do sekundárneho okruhu cez netesnosti parogenerátorov. Selektívne monitoruje vzácne plyny a uhlíka C-14 vo výpustiach z JE.

Nakladanie s odpadmi - HGM

www.hgm.sk/odpady.html

HGM - Žilina s.r.o - hydrogeológia, environmentálna geológia, odpadové hospodárstvo. (1) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. (2) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu ...

"Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a ...

knowww.eu/nodes/5ebba1e72f9b170fdd35652e

"Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami" (§ 8, Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) Zobraziť pojem v strome Domain: 14 Popis ... 4. na nakladanie s odpadmi vydaného podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na nakladanie s odpadmi ...